Reglement Stichting Biblionet Groningen

Download het reglement van Stichting Biblionet Groningen (pdf).

Artikel 1 - BEGRIPPEN

Biblionet Groningen
Alle bibliotheken in de provincie Groningen en haar (vrijwillige) medewerkers, die qua bestuur rechtstreeks onder de Raad van bestuur van Stichting Biblionet Groningen vallen of waarvan het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan de Raad van bestuur, zoals de bibliotheken van de Stichting Openbare Bibliotheken Menterwolde, Pekela, Veendam en de Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal.

Bibliotheek
De bibliotheken van Biblionet Groningen. Wanneer in dit reglement wordt verwezen naar ‘bibliotheek’, wordt hieronder verstaan alle vestigingen van deze stichting evenals haar (vrijwillige) medewerkers en de door haar ingeschakelde derden.

Raad van bestuur
De eenhoofdige Raad van bestuur, hierna te noemen bestuurder, is belast met het bestuur van Stichting Biblionet Groningen.

Media
Overkoepelende term voor alles wat Biblionet Groningen onder zich heeft en/of haar eigendom is en door de bezoeker geraadpleegd en/of geleend kan worden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan (zonder hiermee deze definitie te beperken) de boeken, tijdschriften, cd’s, software, games, dvd’s, faciliteiten, zoals computers en alle toepassingen die hiermee gemoeid zijn (waaronder zoeksystemen en internet) e.d. van/in de bibliotheek.

Website
Wanneer gesproken wordt over de website, dan wordt bedoeld de website van Biblionet Groningen: https://biblionetgroningen.nl/.

Lener
Degene die zich bij Biblionet Groningen heeft ingeschreven om (uitgebreider dan een bezoeker) gebruik te kunnen maken van de diensten van de bibliotheek en van haar faciliteiten, onder meer voor wat betreft het lenen van media. Het begrip lener is zowel van toepassing op de consument lener (een lener die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) als op de niet-consument lener (een lener die rechtspersoon is dan wel natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf). Indien er in dit reglement gesproken wordt over een consument lener of een niet-consument lener wordt alleen deze specifieke groep bedoeld. In het geval van een meeleespas wordt ook wel gesproken van de eerste pashouder.

Bezoeker
De bezoeker van de bibliotheek (waaronder ook de lener) die al dan niet feitelijk gebruikmaakt van de zich binnen de bibliotheek bevindende media.

Wettig vertegenwoordiger
Eenieder die conform de wet of gerechtelijk oordeel aangemerkt kan worden als wettig vertegenwoordiger van een natuurlijk persoon.

Geldig legitimatiebewijs
Geldig paspoort, Europese of Nederlandse identiteitskaart, verblijfsdocumenten van de vreemdelingendienst, Nederlands rijbewijs, bromfietscertificaat.

Artikel 2  - ALGEMEEN

 1. Bezoekers worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Stichting Biblionet Groningen’.
 2. Biblionet Groningen is haar bezoekers graag van dienst met het gebruik van de bibliotheek. Het uitgangspunt in deze relatie is dit reglement.
 3. Bezoekers dienen gevolg te geven aan alle door of namens Biblionet Groningen gegeven aanwijzingen.
 4. In de bibliotheek is het in ieder geval voor bezoekers niet toegestaan om:
  1. te roken;
  2. dieren mee te nemen, met uitzondering van hulphonden;
  3. vrije toe- en doorgang te belemmeren;
  4. orde te verstoren;
  5. skeelers/rolschaatsen en overige middelen om zich voort te bewegen te gebruiken, behoudens de hulpmiddelen die een bezoeker vanwege mobiliteits/gezondheidsbeperkingen nodig heeft;
  6. hinderlijk gebruik te maken van mobiele telefoons; 
  7. zonder toestemming foto’s van in de bibliotheek aanwezige personen te maken.
 5. Het is alleen met toestemming van of namens Biblionet Groningen toegestaan om wat dan ook in de bibliotheek ter inzage te leggen.
 6. Kopiëren in de bibliotheek geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en is slechts toegestaan voor zover dit niet in strijd is met de betreffende wettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen. Degene die gebruik maakt van de kopieerfaciliteiten, vrijwaart Biblionet Groningen van elke vorm van aansprakelijkheid ter zake.
 7. Door een bezoeker veroorzaakte schade (evenals gevolgschade) aan een gebouw en/of inventaris van Biblionet Groningen en/of haar media moet door de veroorzaker van deze schade (c.q. diens wettige vertegenwoordiger) worden vergoed.
 8. Bezoekers zijn gehouden om op verzoek van of namens Biblionet Groningen de in hun bezit zijnde media en andere goederen evenals hun lenerspas te tonen, en ook tassen en dergelijke op inhoud te laten controleren. Daarnaast kan bij de uitgang van de bibliotheek (elektronisch) gecontroleerd worden of de door de bezoeker meegenomen media als zodanig zijn geregistreerd door Biblionet Groningen.
 9. Als een bezoeker weigert medewerking te verlenen aan het in lid 7 genoemde en als geen medewerking wordt verleend aan andere controles dan wel als een bezoeker onrechtmatig eigendommen van Biblionet Groningen bezit, wordt altijd politie en/of justitie ingeschakeld en wordt/worden de desbetreffende persoon/personen staande gehouden in afwachting van de politie.
 10. In (en aan) de bibliotheek geconstateerde (pogingen tot) diefstal, verduistering, oplichting of vernieling wordt altijd aan de politie en/of justitie gemeld.
 11. Bezoekers zijn gehouden om op verzoek van of namens Biblionet Groningen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Bij weigering kan verwijdering uit het pand volgen en kan hen verdere toegang worden ontzegd.
 12. Om de veiligheid in de bibliotheek te bewaken wordt er (mogelijk) door camera’s in en rond de bibliotheek toezicht gehouden. De films uit deze camera’s kunnen ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie als zich incidenten hebben voorgedaan.
 13. De publieksruimten van de bibliotheek zijn voor bezoekers voor het inwinnen van inlichtingen en raadpleging van media (voor zover deze zich daarvoor lenen), met inachtneming van de artikelen van dit reglement, op de door de bestuurder vastgestelde openingstijden vrij en kosteloos toegankelijk. Biblionet Groningen behoudt zich het recht voor om alleen op vertoon van een geldige lenerspas toegang te verlenen tot (delen van) de bibliotheek en haar media.
 14. Biblionet Groningen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van bezoekers behoudens enige wettelijke aansprakelijkheid die in dit kader op Biblionet Groningen rust.
 15. De bestuurder kan in voorkomende gevallen besluiten van het bepaalde in dit reglement af te wijken.

Artikel 3 - UITSLUITING VAN TOEGANG EN UITLENING

 1. Aan de bezoeker die de bepalingen van dit reglement overtreedt, kan de toegang tot de bibliotheek en het gebruik van haar diensten en/of media voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ontzegd door of namens Biblionet Groningen. Ook kan de lener in dit geval door Biblionet Groningen worden uitgesloten van het lenen van media.
 2. In geval van ontzegging van de toegang tot de bibliotheek en de uitsluiting van het gebruik van haar diensten en/of media rust er op Biblionet Groningen geen enkele terugbetalingsverplichting.

Artikel 4 - GEBRUIK VAN COMPUTERS VAN/IN DE BIBLIOTHEEK

 1. Bezoekers dienen voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met de computerfaciliteiten van/in de bibliotheek.
 2. Biblionet Groningen behoudt zich het recht voor om door middel van software (op afstand) toezicht te houden op (het gebruik van) een computer. De bezoeker zal hiervan door een waarschuwingsvenster in het computerscherm op de hoogte worden gebracht. Bovendien behoudt Biblionet Groningen zich het recht voor om op haar computers en systemen opgeslagen bestanden zonder enige waarschuwing te verwijderen.
 3. Biblionet Groningen houdt een geschiedenis bij van handelingen die op het netwerk plaatsvinden wanneer bezoekers gebruikmaken van de computers en/of het wifi-netwerk.
 4. Niet toegestaan op de computers van en/of bij gebruik van draadloze internetvoorzieningen in de bibliotheek is: 
  1. het bekijken, bewerken of op welke wijze dan ook gebruiken van en/of interacteren met websites of bestanden van pornografische, gewelddadige, discriminerende of anderszins naar algemene opvattingen als kwetsend beschouwde websites of bestanden. Bij onenigheid over het karakter van een dergelijke website of bestand, berust het eindoordeel bij Biblionet Groningen;
  2. het installeren van software of enige andere toepassingen op de computers van Biblionet Groningen voor eigen gebruik of gebruik door derden; 
  3. het downloaden, uitwisselen of delen van auteursrechtelijk beschermde bestanden;
  4. het downloaden, installeren of verspreiden van schadelijke software of enige andere betrokkenheid hierbij;
  5. handelingen te verrichten die het computernetwerk van Biblionet Groningen hinderen of schadelijk zijn voor dit netwerk. Bijvoorbeeld het versturen van grote hoeveelheden data en/of grote aantallen e-mail (spam);
  6. het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot computers of netwerken van derden waaronder begrepen de niet openbaar toegankelijke computers en netwerken van Biblionet Groningen, of het doen van een poging hiertoe;
  7. eigen en/of meegebrachte apparatuur op fysiek niveau dan wel bekabeld te koppelen aan enig datanetwerk van Biblionet Groningen; een ander wifi-signaal te gebruiken in de bibliotheek anders dan het ssid: De Bibliotheek. Ook is het niet toegestaan verbinding te maken met apparatuur die in ad-hoc of access point modus staat, zich gedraagt als een access point / roque data provider / wifi repeater, dan wel als bridge in welke vorm dan ook.
 5. Het gebruik van de computers mag geen overlast veroorzaken voor Biblionet Groningen of haar bezoekers. Dit houdt bij computergebruik onder andere in:
  1. geen gebruik van speakers; geen hoog volume bij gebruik van koptelefoons en/of geluid dat hoorbaar ‘lekt’ door koptelefoons;
  2. werken in groepen of gamen op de gameconsole van/in de bibliotheek mag niet storend zijn voor derden;
  3. eten en drinken bij computers en/of apparatuur die eigendom zijn van Biblionet Groningen is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plekken;
  4. op drukke momenten heeft Biblionet Groningen het recht zonder opgaaf van reden bezoekers te vragen uit te loggen uit de computers om zo andere gebruikers toegang te geven.
 6. Biblionet Groningen is in beginsel gehouden om door politie en justitie in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten op grond van wettelijke bevoegdheden gevorderde identificerende en/of gebruiksgegevens waarover zij beschikt aan politie en justitie te verstrekken. Dit geldt onder meer ook voor de door de bibliotheek opgeslagen gegevens, bijvoorbeeld voor die gegevens die zijn opgeslagen op haar computers en andere gegevenssystemen.
 7. Biblionet Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid c.q. verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die benaderbaar zijn via de computers van/in de bibliotheek.
 8. Biblionet Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid c.q. verantwoordelijkheid voor de inhoud van de op de computers gemaakte, bewerkte en/of opgeslagen bestanden. Noch aanvaardt de bibliotheek enige aansprakelijkheid c.q. verantwoordelijkheid voor het tijdelijk dan wel permanent niet beschikbaar zijn van internet of andere door haar ter beschikking gestelde media.
 9. Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken, zoals digitale boeken, geluidsbestanden, films, foto’s of ander materiaal op te slaan op het systeem van de bibliotheek, dat bedoeld is als centrale opslag. Hiermee wordt bedoeld: de home directory en/of de downloadcomputers met haar diverse opslagmogelijkheden.
 10. Biblionet Groningen kan bij gebruik van haar computerfaciliteiten niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade (aan opslagmedia of overige apparatuur/goederen) van de bezoeker of derden, noch voor het verlies van gegevens.
 11. Bij het gebruikmaken van draadloze internetvoorzieningen van/in de bibliotheek is Biblionet Groningen niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor het verlies van data, inbraak op, of enige andere (gevolg)schade (aan apparatuur/goederen).
 12. Het spelen van online games en/of gokken is niet toegestaan op de computers in de bibliotheek tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

Artikel 5 - ABONNEMENT EN INSCHRIJVING

 1. Natuurlijke personen kunnen als lener bij Biblionet Groningen worden ingeschreven, tenzij hem of haar de toegang tot de bibliotheek en/of het gebruik van haar diensten en/of media op dat moment is ontzegd.
 2. Inschrijving van personen jonger dan achttien jaar en voor degenen, voor wie dit wettelijk is bepaald, vindt plaats in de bibliotheek. Tot 18 jaar is toestemming nodig van
  diens wettige vertegenwoordiger en op vertoon van diens geldige legitimatiebewijs.
 3. Van de leners genoemd bij lid 2 wordt aangenomen dat zij het abonnement met instemming van hun wettige vertegenwoordigers aangaan. Deze vertegenwoordigers worden ook geacht de uit het abonnement van de door hen vertegenwoordigde personen voortvloeiende aansprakelijkheid te aanvaarden.
 4. Inschrijving van personen van achttien jaar en ouder vindt plaats in de bibliotheek op vertoon van een geldig legitimatiebewijs of via de website in combinatie met het afgeven van een digitale incassomachtiging.
 5. Bij inschrijving wordt een overeenkomst aangegaan, met inachtneming van Artikel 10, voor een periode van twaalf maanden. Na de periode van twaalf maanden wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Biblionet Groningen bepaalt wanneer – na de inschrijving - het recht om te lenen ingaat.
 6. Het reglement is te lezen op de website. Bij inschrijving wordt de lener geattendeerd op het reglement. De lener of diens wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht bekend te zijn met dit reglement.
 7. De bestuurder is bevoegd van het bepaalde in het 2e, 3e en 4e lid af te wijken en te volstaan met verificatie van de gegevens aan de hand van het bevolkingsregister.
 8. De abonnementsgelden dienen, indien de lener jaarlijks een nota wenst te ontvangen, op het moment van inschrijving contant of via pin betaald te worden voor een periode van 12 maanden, volgend op de dag van inschrijving.
 9. Als de lener via automatische incasso wenst te betalen, dan kan de lener in de bibliotheek een incassoformulier invullen of bij inschrijving via de website met een e-mandaat toestemming geven voor automatische incasso. De lener heeft de keuze om het volledige contributiebedrag in een keer voor een jaar te laten afschrijven of voor maandelijkse incasso van 1/12e deel van het jaarlijks verschuldigde contributiebedrag te kiezen. Overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9 en Artikel 10 is ook bij maandelijkse incasso het hele eerste jaar contributie verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.
 10. Van de lener worden de volgende gegevens geregistreerd: voor- en achternaam, geboortedatum, sexe, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel IBAN.
 11. De gegevens van de lener worden door Biblionet Groningen in haar administratie opgenomen en vormen samen met de lenerspas en de datum van inschrijving het bewijs van inschrijving als lener.
 12. Gegevens van de lenerspas worden gekoppeld aan de geleende materialen tot op het moment van ontkoppeling bij het weer inleveren ervan.
 13. Biblionet Groningen legt de persoonsgegevens vast ten behoeve van de lenersadministratie, de aflevering en verbetering van producten en diensten, de communicatie met de leners over de activiteiten, producten en diensten van Biblionet Groningen en voor algemene analyse en statistisch onderzoek naar het gebruik van producten en diensten. Hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Leners hebben het recht de over hen opgenomen persoonlijke gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Voor de beveiliging van persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Artikel 6 - LENERSPAS EN LENEN

 1. Na inschrijving in de bibliotheek of via de website ontvangt de lener een lenerspas. Tot andersluidende mededeling van Biblionet Groningen en met inachtneming van Artikel 9, wordt er geen nieuwe lenerspas verstrekt, ook niet in het geval dat een abonnement wordt verlengd.
 2. De lenerspas is eigendom van Biblionet Groningen. Als houder van de lenerspas zal de lener deze kaart zorgvuldig gebruiken en bewaren.
 3. De lener is aansprakelijk voor de op zijn lenerspas geleende media.
 4. De geleende media mogen niet aan derden worden uitgeleend.
 5. Het lenen van media in de bibliotheek geschiedt uitsluitend op vertoon van een geldige lenerspas en indien van toepassing na betaling van de hiervoor vastgestelde tarieven.
 6. Het recht om te lenen gaat pas in zodra Biblionet Groningen betaling van de abonnementsgelden heeft ontvangen. Als Biblionet Groningen van de lener de verschuldigde abonnementsgelden of andere openstaande vorderingen per vervaldag niet heeft ontvangen, kan de lener het recht om te lenen ontzegd worden.
 7. De lenerspas is persoonlijk en de verantwoordelijkheid voor het rechtmatig gebruik ervan ligt bij de lener. Biblionet Groningen heeft het recht om in geval van twijfel aan de identiteit van de houder van een lenerspas legitimatie te eisen. Tot 18 jaar is toestemming van ouders of voogd nodig.
 8. Tegen betaling kan de lener een meeleespas voor een huisgenoot op hetzelfde adres aanvragen. De eerste pashouder is verantwoordelijk voor alle transacties en vorderingen voortvloeiend uit het gebruik van deze pas. Alle op het abonnement toepasselijke bepalingen zijn ook van toepassing op de meeleespas, met dien verstande dat het maximum aantal in huis te hebben media geldt voor beide pashouders gezamenlijk.
 9. Met een geldige lenerspas kunnen in alle bibliotheekvestigingen van Biblionet Groningen en het Forum Groningen media worden geleend met inachtneming van de vastgestelde maximum aantallen conform het bepaalde in Artikel 12.
 10. Met een geldige lenerspas kunnen leners op iedere afdeling lenen, met uitzondering van leners in de leeftijdsgroep tot en met 11 jaar voor wat betreft het lenen van media van de afdeling volwassenen.
 11. Het lenen van dvd’s en games door jeugdigen is toegestaan, maar Biblionet Groningen behoudt zich het recht voor op basis van leeftijd te weigeren. Biblionet Groningen hanteert hierbij de Kijkwijzer voor dvd’s en de PEGI classificaties voor games.
 12. De leeftijd die een lener heeft op de dag waarop de lenerspas wordt verstrekt dan wel verlengd, is bepalend voor de indeling in één der in het 9e en 10e lid genoemde categorieën.
 13. De lener is verplicht alle te lenen media vóór het verlaten van de bibliotheek te (laten) registreren.
 14. Een geldig abonnement van Biblionet Groningen geeft recht op het lenen van e-books van de portal www.bibliotheek.nl, te bereiken via https://biblionetgroningen.nl/ebooks. De hierbij geldende regels vallen buiten de verantwoordelijkheid van Biblionet Groningen.
 15. Een geldig abonnement geeft recht op een gastleen abonnement bij een andere bibliotheek buiten de provincie Groningen. Hierbij gelden de afspraken die in de branche zijn gemaakt (zie hiervoor http://www.debibliotheken.nl/de-branche/strategie/de-nationale-bibliothe...).

Artikel 7 - VERMISSING OF BESCHADIGING VAN DE LENERSPAS

 1. Bij vermissing van de lenerspas dient Biblionet Groningen zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld te worden, zodat zij de pas kan blokkeren.
 2. De lener (of diens wettige vertegenwoordiger) en in het geval van een abonnement met meeleespas is de eerste pashouder volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik, verlies, diefstal en andere vormen van het in ongerede raken van de lenerspas zolang de in lid 1 van dit artikel bedoelde melding niet is gedaan.
 3. Bij vermissing van de lenerspas kan, na melding zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs aan de lener (eerste pashouder) een nieuwe lenerspas worden verstrekt, waarvoor een vergoeding betaald dient te worden.
 4. Als een vermiste lenerspas alsnog binnen de geldigheidsduur wordt teruggevonden, dient dit door de lener bij Biblionet Groningen te worden gemeld.
 5. Als een lenerspas naar het oordeel van Biblionet Groningen zodanig versleten of beschadigd is dat met behulp van deze lenerspas de gegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt een nieuwe lenerspas verplicht verstrekt, waarvoor een vergoeding betaald dient te worden conform een door de bibliotheek vastgesteld tarief.

Artikel 8 - ADRESWIJZIGINGEN

 1. De lener is ervoor verantwoordelijk dat Biblionet Groningen altijd over diens juiste adresgegevens beschikt. Adreswijzigingen dienen derhalve direct te worden doorgegeven aan Biblionet Groningen. Bij (vermoedelijk) onjuiste gegevens van de lener is Biblionet Groningen gerechtigd om via gemeentelijke instellingen de juiste adresgegevens van leners te achterhalen. Als blijkt dat de gegevens onjuist zijn, dan kunnen de kosten gemoeid met de in dit lid genoemde werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de betreffende lener.
 2. Een adreswijziging dient door de lener in de bibliotheek of via de website te worden gemeld met vermelding van het het lenersnummer.
 3. Alle eventuele gevolgen van het niet tijdig en/of het niet conform dit reglement melden van een adreswijziging aan Biblionet Groningen zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Artikel 9 - VERLENGING VAN HET ABONNEMENT

 1. Alle abonnementsovereenkomsten worden na het verstrijken van de eerste 12 maanden automatisch omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd dat per maand opzegbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld/overeengekomen en behoudens beëindiging van het lenerschap conform Artikel 10.
 2. Iedere lener, die door middel van overschrijving wenst te betalen, krijgt tijdig vóór de datum waarop zijn lidmaatschap verlengd wordt een nota toegezonden voor betaling van de nieuwe abonnementstermijn, behoudens hetgeen gesteld is in Artikel 11. Biblionet Groningen heeft het recht op deze nota een, door de bestuurder vastgestelde, administratievergoeding in rekening te brengen aan de lener.
 3. Voor leners die Biblionet Groningen gemachtigd hebben om maandelijks of jaarlijks het abonnementsgeld te incasseren, geldt dat dit maandelijks of jaarlijks rondom de 25e dag van de maand plaatsvindt. Als de lener bij inschrijving toestemming tot automatische incasso geeft, dan wordt omstreeks de 25e van de maand, volgend op de maand waarin de inschrijfdatum valt, de jaarcontributie of tweemaal de contributie per maand geïncasseerd. Leners dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de incassodatum van de contributie.  

Artikel 10 - BEËINDIGING VAN HET LENERSCHAP

 1. Het lenerschap eindigt:
  1. bij overlijden van de lener;
  2. bij opzegging door de lener. Opzeggen kan mondeling, schriftelijk of via de mail. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden als de lener alle door hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens Biblionet Groningen zijn voldaan.
 2. Bij opzeggen van het abonnement in het eerste abonnementsjaar wordt geen restitutie van abonnementsgeld verleend. Na het verstrijken van het eerste abonnementsjaar kan het abonnement op ieder moment worden opgezegd, met in achtneming van een opzegtermijn van een maand, te rekenen vanaf de 1e maand volgend op de datum van opzegging.
 3. Bij opzegging na het eerste abonnementsjaar wordt abonnementsgeld terugbetaald. Dit is het bedrag van het jaarabonnement onder aftrek van de reeds verstreken maanden tussen aanvang abonnementsjaar en verstreken opzegtermijn. Als de lener heeft gekozen voor maandelijkse automatische incasso geldt dat, bij opzegging van het abonnement, deze wordt beëindigd zonder recht op restitutie. Overige in rekening gebrachte vergoedingen worden niet gerestitueerd.
 4. Voor een niet-consument lener is het abonnement na een jaar steeds opzegbaar tegen het einde van het abonnementsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 5. Het lenerschap wordt opgeschort gedurende uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens Biblionet Groningen.

Artikel 11 - ABONNEMENTSGELDEN EN OVERIGE TARIEVEN

 1. De bestuurder stelt de abonnementsgelden vast evenals de overige tarieven en publiceert deze zowel in de bibliotheek als op haar website.
 2. Wijzigingen van tarieven worden per de eerste dag van een maand ingevoerd. Een voornemen tot wijziging van de abonnementsgelden wordt ten minste één maand voor de datum van de wijziging in de bibliotheek en via de website kenbaar gemaakt.
 3. Leners die als zodanig staan ingeschreven bij een andere openbare bibliotheek buiten de provincie Groningen kunnen zich tegen inlevering van hun geldige lenerspas laten overschrijven als lener. De termijn waarvoor elders al abonnementsgelden zijn betaald, wordt naar tijd evenredig in mindering gebracht op het aan Biblionet Groningen verschuldigde abonnementsgeld voor 12 maanden. Biblionet Groningen heeft het recht voor deze overschrijving een administratievergoeding in rekening te brengen aan de lener. Na het eerste jaar is het abonnement per maand opzegbaar en is overschrijving niet meer nodig.

Artikel 12 - TE LENEN AANTALLEN

In de bibliotheek en op de website maakt Biblionet Groningen het aantal media bekend dat leners maximaal tegelijkertijd gedurende een bepaalde periode mogen lenen gezien hun abonnement.

Artikel 13 - UITLEENTERMIJN

 1. De uitleentermijnen worden door de bestuurder van Biblionet Groningen (eventueel per mediumtype) vastgesteld en gepubliceerd (zowel in de bibliotheek als op haar website).
 2. De lener dient media te retourneren bij de hiervoor aangeduide plekken in de bibliotheek.
 3. De lener is medeverantwoordelijk voor zorgvuldige registratie van de in te leveren media. De uitleenadministratie geeft altijd uitsluitsel of en wat en sinds wanneer de lener media in zijn bezit heeft, behoudens tegenbewijs.
 4. Ongeacht een door Biblionet Groningen afgegeven datumindicatie ten aanzien van de uitleentermijn blijft de lener zelf verantwoordelijk voor het inleveren van media met inachtneming van de in het reglement bepaalde uitleentermijn.

Artikel 14 - RESERVERINGEN

 1. media kunnen gereserveerd worden.
 2. De bestuurder kan het aantal reserveringen per lener tot een maximum beperken. Het maximum aantal wordt gepubliceerd op de website.
 3. Wanneer de gereserveerde media beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht. Na ontvangst van bericht dienen de media binnen zeven dagen geleend te worden. Als dit niet het geval is wordt de reservering beëindigd.

Artikel 15 - INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER

 1. Als een lener media wenst te lenen die niet tot de collectie van Biblionet Groningen dan wel het Forum Groningen behoren, kunnen deze media door Biblionet Groningen bij andere bibliotheken worden aangevraagd.
 2. Wanneer de aangevraagde media beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De media blijven gedurende de door de bibliotheek waar ze vandaan komen gestelde uitleentermijn beschikbaar.
 3. De lener dient zich aan de uitleentermijn en andere vastgestelde regels te houden die door de bibliotheek, die de media beschikbaar heeft gesteld, zijn vastgesteld. De hierbij geldende regels vallen buiten de verantwoordelijkheid van Biblionet Groningen.
 4. Wanneer het aangevraagde bestaat uit te maken fotokopieën, vergoedt de lener de kopiekosten.
 5. Voor het aanvragen van media bij andere bibliotheken worden administratiekosten per aangevraagd medium in rekening gebracht, die bij het ophalen van de aanvraag voldaan dienen te worden.
 6. Restitutie van de in lid 5 van dit artikel omschreven administratiekosten vindt nimmer plaats.

Artikel 16 - GEBRUIK VAN DE MEDIA

 1. De lener dient media met de uiterste zorg(vuldigheid) te behandelen.
 2. Het is niet toegestaan media aan derden beschikbaar te stellen.
 3. Biblionet Groningen zorgt ervoor, dat de media in goede staat zijn. Als de lener media leent, dient hij of zij zich te overtuigen van de compleetheid en goede staat ervan. Eventueel constateerbare gebreken, beschadigingen en/of verontreinigingen etc. dienen gemeld te worden door de lener bij Biblionet Groningen.
 4. De lener is aansprakelijk voor alle achteraf geconstateerde gebreken, beschadigingen en/of verontreinigingen van de door de hem of haar geleende media alsmede voor geheel of gedeeltelijk verlies of ontvreemding van deze media.
 5. Alle kosten voor het schoonmaken, repareren en/of vervangen van media ten aanzien van de gevallen als omschreven in lid 4 van dit artikel dienen door de lener geheel vergoed te worden. Deze verplichting van de lener jegens Biblionet Groningen bestaat te allen tijde, ongeacht of er sprake zou zijn van verwijtbaar handelen, onachtzaamheid, overmacht of schuld van derden. Gezien alle bijkomende kosten brengt Biblionet Groningen in beginsel de aanschafprijs van de betreffende media in rekening, ongeacht de staat en leeftijd hiervan. Bij kosten ten aanzien van kostbare media (waarde overtreft € 100,-) en/of antiquarische media brengt Biblionet Groningen altijd de hoogste vergoeding in rekening op grond van de huidige waarde dan wel de vervangingswaarde.

Artikel 17 – VERMISSING EN NIET TERUGBRENGEN VAN MEDIA

 1. Als de lener de door hem geleende media mist, dient dit direct aan Biblionet Groningen te worden medegedeeld.
 2. Bij vermiste media worden administratie- en vervangingskosten in rekening gebracht.
 3. Als de uitleentermijn van geleende media conform Artikel 13 (bijna) is overschreden, dan ontvangt de lener, van wie een e-mailadres bekend is, bij wijze van service herinneringen om de media terug te brengen. Het al dan niet versturen, ontslaat de lener niet van zijn verplichting de media binnen een redelijke termijn terug te brengen in de bibliotheek. De lener kan geen rechten ontlenen aan de herinneringen.
 4. Als de media niet binnen een redelijke termijn teruggebracht worden, dan worden de lenerspas en de (eventuele) meeleespas geblokkeerd en worden administratie- en vervangingskosten in rekening gebracht.
 5. Restitutie van de in lid 2 en lid 4 van dit artikel omschreven kosten vindt nooit plaats.

Artikel 18 - GEEN AANSPRAKELIJKHEID BIBLIOTHEEK BIJ UITLEEN VAN MEDIA

Biblionet Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur of enig ander goed van de lener of derden als gevolg van het gebruik van Biblionet Groningen geleende media. Dit betekent onder meer dat als apparatuur of enig ander goed van de lener of derden beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van media of het gebruik hiervan, de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden (gevolg)schade. Lener vrijwaart Biblionet Groningen expliciet tegen aanspraken van derden hieromtrent.

Artikel 19 - MEDIA NIET BESTEMD VOOR UITLENING

Zeer kostbare en/of antiquarische media, evenals kranten, naslagwerken en alle andere door Biblionet Groningen als zodanig aangewezen media worden niet uitgeleend. Deze media zijn enkel ter inzage als Biblionet Groningen hiervoor toestemming geeft.

Artikel 20 - BIBLIOTHEEK EN PRIVACY

 1. Biblionet Groningen legt de persoonsgegevens vast ten behoeve van de lenersadministratie, de aflevering en verbetering van producten en diensten, de communicatie met de leners over de activiteiten, producten en diensten van Biblionet Groningen en voor algemene analyse en statistisch onderzoek naar het gebruik van producten en diensten.
 2. Biblionet Groningen zorgt voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 3. Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen, af te laten schermen of te verwijderen. Persoonsgegevens die van belang zijn voor de administratie van Biblionet Groningen worden gewijzigd met inachtneming van het gestelde in Artikel 6 van dit reglement.
 4. Biblionet Groningen zal deze persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet te verenigen zijn met het genoemde onder lid 1.
 5. Politie en justitie kunnen op grond van wettelijke bevoegdheden identificerende en/of gebruiksgegevens vorderen in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 6. Gegevens van leners waarvan het abonnement conform Artikel 10 is beëindigd worden niet langer bewaard dan de wettelijk toegestane termijn van maximaal twee jaar.

Artikel 21 - INCASSOPROCEDURE

 1. Als een lener niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Biblionet Groningen of één van haar gemachtigden uit hoofde van het bepaalde in dit reglement, dan is de bibliotheek gerechtigd om een incassogemachtigde in te schakelen ter inning van de openstaande betalingsverplichtingen van de lener. Alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten die een dergelijke incasso met zich meebrengt worden verhaald op de lener.
 2. Daarnaast kan Biblionet Groningen de lenerspas en (eventuele) meeleespas van de lener blokkeren totdat de lener heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens Biblionet Groningen of één van haar gemachtigden uit hoofde van het bepaalde in dit reglement.
 3. Als een nota of door Biblionet Groningen gemelde betalingsverplichting geen betalingstermijn vermeldt, dient deze binnen 30 dagen na dagtekening voldaan te zijn.
 4. Betaalt de lener niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn dan wordt hij of zij geacht in gebreke te zijn zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling vereist is.
 5. Nadat de incassogemachtigde is ingeschakeld, geldt voor de lener dat geleende media niet alsnog kunnen worden ingeleverd.

Artikel 22 – INTERNE KLACHTENREGELING

 1. De bezoeker heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van Biblionet Groningen.
 2. Klachten worden ingediend bij de Klantenservice via klantenservice@biblionetgroningen.nl of via Postbus 2503, 9704 CM Groningen, die de klacht binnen een termijn van vier weken telefonisch, schriftelijk of per e-mail zal behandelen.
 3. Als de bezoeker zich niet kan verenigen met de uitkomst van de behandeling van een klacht zoals in lid 2 van dit artikel omschreven, kan de bezoeker zijn klacht binnen een termijn van vier weken na de datum waarop de klacht is afgehandeld in tweede instantie indienen bij de bestuurder, die de klacht binnen een termijn van vier weken na ontvangst hiervan schriftelijk zal beantwoorden. Tijdens de periode van behandeling van de klacht in tweede instantie door de bestuurder, blijft het besluit van de Klantenservice ten aanzien van de klacht in eerste instantie, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, gehandhaafd.
 4. De interne klachtenregeling is na een besluit van de bestuurder uitgeput.

Artikel 23 - ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bestuurder.
 2. De bestuurder is bevoegd tot het nemen van maatregelen, die geen uitstel gedogen en noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

Artikel 24 - WIJZIGING EN INTREKKING VAN DIT REGLEMENT

 1. Alleen de nieuwste versie van (delen van) het reglement is van toepassing; Biblionet Groningen behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande (delen van) versies vervallen met het in werking treden van een nieuwe versie.
 2. Ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% in de abonnementsgelden, evenals alle andere wijzigingen die als ingrijpend worden aangemerkt door Biblionet Groningen én worden bekendgemaakt conform lid 3. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen.
 3. Ingrijpende wijzigingen en/of intrekking van het reglement worden ten minste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging c.q. de intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de bibliotheek en op haar website bekend te maken. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf 1 maand na de datum van aankondiging van de wijziging.
 4. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en kenbaar gemaakt in de bibliotheek en op haar website en gelden per direct.

Vastgesteld door de bestuurder van de Stichting Biblionet Groningen.
Datum: 3 januari 2017

X
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA